X

przyszłość

Nauka i gospodarka to dwa obszary, które wzajemnie się przenikają. Wymiernym efektem ich współdziałania jest rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, widoczny m.in. w zmianie sposobu, poziomu i jakości życia jego mieszkańców. Podstawę tej ewolucji społecznej stanowi wzrost gospodarczy, kreowany dzięki kapitałowi intelektualnemu, nowoczesnym technikom i technologiom oraz badaniom naukowym. Wymienione czynniki stanowią determinanty racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów, którymi dysponują miasta i powiaty wschodniej Lubelszczyzny.

Towarzyszyć temu będzie promocja regionu nadbużańskiego jako obszaru o innowacyjnej gospodarce, nowoczesnej nauce oraz terenu o bogatej historii, dziedzictwie wielokulturowym i unikalnej przyrodzie.

Podziel się: