X
27 sierpnia 2019/ Aktualności Gospodarka

W służbie ojczyzny

„…przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic…” – słowa przysięgi wojskowej, pełne patosu i powagi, przypominają o obowiązkach nas wszystkich wobec Polski, naszej ojczyzny. Historia naszego kraju, naznaczona przez lata krwią, przelewaną przez rodaków w walce o byt niepodległego państwa polskiego, dobitnie wskazuje na wielką wagę wolności kraju i jego obywateli.

Wielkim pozytywem, jaki daje się odczuć w dzisiejszych czasach, jest zwiększenie zainteresowania i poważne traktowanie przez Polaków zagadnień obronności i bezpieczeństwa państwa. Po okresie przemian społeczno-politycznych, które przyniosły deprecjację znaczenia armii i szkolenia wojskowego, pojawiły się zdecydowane działania zmierzające do technicznej i organizacyjnej przebudowy systemu obronnego kraju.

Senacka Komisja Obrony Narodowej, której jestem członkiem od dwóch kadencji, wspiera te działania, zajmując się obronnością i bezpieczeństwem państwa, przemysłem zbrojeniowym oraz działalnością i funkcjonowaniem sił zbrojnych. Tematyka posiedzeń komisji dotyczyła m.in. przygotowywania kadr dla przyszłej armii, które jest realizowane w Polsce na kilka sposobów.

Funkcjonująca już od kilku lat na polskim rynku edukacyjnym idea „klas mundurowych” została doprecyzowana w 2019 roku przepisami Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa wprowadza możliwość tworzenia nowego typu oddziałów szkolnych w szkołach publicznych i niepublicznych – oddziałów przygotowania wojskowego. Mają być one zorganizowane według wytycznych określonych przez MEN i MON, systemowo, na kształt funkcjonujących już w systemie edukacji, klas sportowych. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przygotowania wojskowego zostanie przeprowadzone na rok szkolny 2020/2021. W efekcie wprowadzenia tej nowelizacji, absolwenci klas wojskowych, po odbyciu ochotniczej służby przygotowawczej i złożeniu przysięgi wojskowej, staną się żołnierzami rezerwy.

Inną, wznowioną w 2015 roku, inicjatywą, mającą na celu uzupełnienie rezerw osobowych sił zbrojnych, są oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej. Już ponad 20 tyś. jej żołnierzy przeszło wymagane przeszkolenie, zaś kolejnych kilka tysięcy ochotników czeka na rozpoczęcie tego szkolenia. Wzorem armii zawodowej żołnierze tej służby są wynagradzani; większość z nich otrzymuje miesięcznie średnio 500-600 zł zachowując relacje zatrudnieniowe w swoich miejscach pracy. Okres pełnienia służby zalicza się do stażu pracy, a ponadto, po odbyciu 3-letniej służby w obronie terytorialnej, mają oni pierwszeństwo przy ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Będąc nauczycielem akademickim, mającym jednocześnie doświadczenia ze szkolenia w Studium Wojskowym w czasie studiów, nie mogę nie wspomnieć o reaktywacji Legii Akademickiej. W swojej historii, sięgającej 1918 roku, organizacja ta dała się poznać jako kuźnia zaplecza osobowego naszej armii, koniecznego w przypadku wystąpienia konfliktów zbrojnych. Jej zadaniem i celem jest szkolenie wojskowe studentów szkół wyższych w Polsce. Od 2017 roku szkolenie to zostało wzmocnione uruchomieniem pilotażowego programu ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”, którego beneficjentami od samego początku są m.in. studentki i studenci Państwowej Wyższej Szkoły w Chełmie.

Budowa obronności kraju w oparciu o ludzi wykształconych w zakresie różnych specjalności, w tym technicznych i informatycznych, nie jest przypadkowa. Funkcjonująca od 2018 roku w polskim prawodawstwie Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wyraźnie wskazuje na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Nawet jeśli żyjemy w miejscu o wysokim współczynniku bezpieczeństwa, musimy być świadomi tego, iż wokół nas panuje cybernetyczna wojna. Hakerzy wciąż poszukują sposobów na nieautoryzowany dostęp do wartościowych zasobów lub systemów. Ponieważ ich działania w sposób ciągły ewoluują, nie ma jednego rozwiązania na osiągnięcie stanu pełnego cyberbezpieczeństwa. Z tego powodu strategia obronności państwa staje przed nowym wyzwaniem – uzupełnianiem tradycyjnego szkolenia kadr o tematykę bezpieczeństwa w sieci, która stawia w nowym wymiarze pojęcie wojny i walki z najeźdźcą.

Pisząc o różnych kierunkach kształcenia zaplecza dla polskiego wojska pragnę zwrócić uwagę na ostatni, chyba najważniejszy, ale często zapominany aspekt – kształtowanie postawy odpowiedzialności i patriotyzmu przyszłych obrońców Polski. Warto bowiem przypomnieć sobie słowa Prymasa Polski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale jeszcze większą sztuką jest dobrze dla niej żyć”.

Podziel się: