01/
  • Wykształceni ludzie stanowią czynnik determinujący rozwój regionu i kraju, w którym żyją i pracują. Dlatego należy położyć szczególny nacisk na jakość kształcenia teoretycznego i praktycznego dzieci oraz młodzieży w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz nowych dziedzin gospodarki, w tym lotnictwa i medycyny.

  • Organizację i rozwój przemysłu regionalnego należy oprzeć o rodzimą kadrę oraz zasoby naturalne, w tym węgiel kamienny, traktowany jako surowiec innowacyjnych technologii, nie zaś jako źródło „brudnej energii”. Towarzyszyć temu powinna modernizacja infrastruktury transportowej oraz budowa zbiornika wodnego…

  • Nauka i gospodarka to dwa obszary, które wzajemnie się przenikają. Wymiernym efektem ich współdziałania jest rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, widoczny m.in. w zmianie sposobu, poziomu i jakości życia jego mieszkańców. Podstawę tej ewolucji społecznej stanowi wzrost gospodarczy, kreowany dzięki kapitałowi intelektualnemu, nowoczesnym technikom i technologiom…

Szanowni Państwo,

mieszkańcy Ziemi Chełmskiej, Krasnostawskiej i Włodawskiej, kandyduję na Senatora RP ponieważ chcę nadal pracować na rzecz spełnienia Państwa oczekiwań – społecznego i gospodarczego rozwoju miast i powiatów wschodniej Lubelszczyzny.

Uważam, że jest to region nieograniczonych możliwości, ogromnego potencjału ludzkiego, bogactw naturalnych oraz atrakcyjnego położenia. Dlatego w mojej dotychczasowej działalności, jako Senatora RP VIII i IX kadencji oraz Założyciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zawsze stawiałem sobie za cel wykorzystanie atutów terenów leżących pomiędzy Wieprzem a Bugiem.

Moja wizja naszego regionu to wizja miejsca bezpiecznego, w którym następuje współdziałanie NAUKI i GOSPODARKI, dające jej mieszkańcom miejsca pracy i godziwe życie.

Drodzy Państwo, jestem osobą, która nie przedkłada interesów politycznych i partyjnych nad dobro społeczeństwa, które reprezentuje. Chciałbym prosić o wyrażenie swojego zaufania i oddanie na mnie głosu w dniu 13 października. Państwa poparcie będzie głosem na praktyka, człowieka sprawdzonego w działaniu. Zapewniam, że nie zabraknie mi tak jak dotychczas zapału, konsekwencji i determinacji w budowaniu i unowocześnianiu wschodniej Polski. Razem wykorzystamy daną nam szansę.

Z wyrazami szacunku
Profesor Józef Zając

02/biografia

Józef Zając – Senator RP VIII i IX kadencji; Rektor PWSZ w Chełmie w latach 2001-2016, dr hab., prof. KUL i PWSZ w Chełmie, docent University of Eastern Finland (Finlandia). Od 2016 roku – Prorektor ds. studenckich PWSZ w Chełmie. W latach 1973-1996 pracownik Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, gdzie otrzymał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje analizę zespoloną i ekonomię matematyczną.

Jest pomysłodawcą wykładów otwartych, wystaw i prestiżowych międzynarodowych konferencji. Ponadto jest cenionym pedagogiem i specjalistą w dziedzinie matematyki teoretycznej i zastosowań matematyki w technice i ekonomii. Od 2004 roku prowadzi Naukowe Seminarium Matematyczne oraz organizuje cykliczne konferencje międzynarodowe z zakresu analizy zespolonej. Promotor dwóch doktoratów z matematyki oraz dwóch rozpraw doktorskich z ekonomii. Od lat utrzymuje liczne kontakty z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi w Finlandii, Meksyku, Japonii, Niemczech, USA i na Ukrainie, jednocześnie promując wyróżniających się studentów i młodych pracowników naukowych. Redaktor kilkunastu wydawnictw pokonferencyjnych oraz autor ponad 130 prac naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym dwóch książek z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej oraz jednej z zakresu organizacji szkolnictwa wyższego. Autor serii artykułów publicystycznych „Profesorskim okiem” publikowanych w prasie regionalnej. Recenzent ministerialny podręczników szkolnych z zakresu matematyki oraz recenzent „Mathematical Reviews”.

Współautor czterech zgłoszeń patentowych, związanych z koncepcjami modelowania matematycznego następujących problemów technicznych: ekstremalne ukształtowanie dyszy wylotowej silnika odrzutowego oraz szybkobieżne łożyska toczne, dekomponujące całkowitą prędkość obrotową w specjalnie skonstruowanym systemie bieżni wewnętrznych.

Angażuje się w organizację i funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prezentując ich słuchaczom wykłady o charakterze popularno-naukowym.

Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Akademii Polonijnej (1998-2001), kierownik Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii w Instytucie Ekonomii KUL (1997-2018), Rektor PWSZ w Chełmie (2001-2016) oraz Prorektor ds. studenckich PWSZ w Chełmie (od 2016).

Wspiera młodzież biedną i promuje talenty. Jest fundatorem nagród w wielu konkursach, finansuje stypendia i nagrody dla dzieci z domów dziecka, inicjuje i wspiera bezpłatną pomoc dydaktyczną dla dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce. Jest członkiem Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy, Otwórzmy Swoje Serca. Działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca.

Za swoją działalność społeczno-organizatorską został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. W 2015, 2016, 2017 i 2019 roku, za wspieranie działalności organizacji kresowych, popularyzowanie wiedzy historycznej o Wołyniu i umacnianie etosu Armii Krajowej, został uhonorowany dyplomami i odznakami pamiątkowymi. W kwietniu 2014 roku Rada Uczonych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku nadała mu godność Doctora Honoris Causa tego uniwersytetu. W październiku 2015 otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem. Za pracę na rzecz porozumienia polsko- ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia. Jego działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady została uhonorowana w 2019 roku Złotym Medalem 100-lecia Polonii w Windsor.

Inicjator powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2001) i jej pierwszy Rektor. Stworzył Uczelnię dającą bilsko 400 miejsc pracy, na której studiuje prawie 2.000 młodzieży. Był autorem efektywnej koncepcji teoretycznego i praktycznego kształcenia lotniczego, które z powodzeniem jest realizowane przez Uczelnię do dnia dzisiejszego. Zainicjował i koordynował powstanie, pierwszego na Ziemi Chełmskiej, Akademickiego Portu Lotniczego oraz lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD), które, po spełnieniu szeregu warunków, zostało w dniu 4 września 2014 roku wpisane do rejestru lotnisk cywilnych pod numerem 66, jako lotnisko użytku wyłącznego. Był pomysłodawcą i koordynatorem postania bazy dydaktyczno-badawczej – Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie, stanowiącej podstawę dla realizacji promowanej przez Niego nowoczesnej koncepcji praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów. W latach 2016-2019 aktywnie wspierał rozwój chełmskiej Uczelni poprzez pozyskiwanie środków finansowych na adaptację budynku Uczelni na potrzeby Domu studenckiego, powiększenie bazy samolotowej o 3 samoloty jednosilnikowe i jeden dwusilnikowy, przeznaczonych dla celów szkoleniowych i transportowych, budowę drogi startowej na lotnisku PWSZ w Chełmie, budowy budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie. Majątek, założonej przez Niego, Uczelni jest szacowany aktualnie na kilkaset milionów złotych, zaś nazwa stała się rozpoznawaną i cenioną marką wschodniej Lubelszczyzny.

Jego hobby to pilotaż szybowcowy i samolotowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo i myślistwo.

 

W wyborach do Parlamentu RP w 2011 i 2015 roku uzyskał mandat Senatora z okręgu wyborczego nr 18. Był członkiem senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej.

Pełniąc funkcję Senatora RP zaangażował się w proces reindustrializacji terenów wschodniej Lubelszczyzny, promując koncepcję budowy konkurencyjności regionu, opartej na rodzimym kapitale intelektualnym oraz zasobach naturalnych.

03/aktualności